SIMULACRE D’EMERGÈNCIA AL COL·LEGI PARROQUIAL “SANT ANTONI ABAT”


 El dijous, dia 9 de gener, es va realitzar al C ol·legi Parroquial “Sant Antoni Abat” un simulacre d’emergència.

El nostre col·legi té un “Pla d’Emergència”  que contempla les diferents hipòtesis que poden originar emergències dins l’àmbit escolar i els plans d’actuació de cada una d’elles determinant la seqüència d’accions que s’han de desenvolupar per al control inicial de les emergències que puguen produir-se.

Aquest Pla es posa en pràctica realitzant una vegada  a l’any un simulacre; l’objectiu és garantir la seua eficàcia en el cas que fóra necessari aplicar-lo en situacions reals.

Al  col·legi s’ha simulat un incendi a les 9’30 hores del matí localitzat en el corredor del gimnàs. A continuació s’ha iniciat el “Pla d’Evacuació” del centre, amb la senyal d’alarma. Tots els alumnes i el personal del col·legi  han eixit de les aules en direcció al lloc de concentració assignat (la pista de futbol sala, el descampat del carrer “Vivers” i com a via alternativa el jardí del carrer “9 d’Octubre”) .

Una vegada fet el recompte dels alumnes  i vore que no faltava ningú l’alumnat ha tornat a les aules per a continuar les classes amb normalitat.

El simulacre ha estat supervisat pel Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals associat al centre  que ha valorat de forma positiva l’actuació,  la qual ha tingut una durada de 6 minuts aproximadament (compresos des de l’inici del simulacre fins a la tornada de l’alumnat a les aules).